Aras Innovator tarjoaa ainutlaatuisesti yhden ohjelmistoalustan täydelliseen, päästä-päähän tuotteen elinkaaren hallintaan vaatimuksista ja suunnittelusta valmistukseen ja käyttöön. Aras on suunniteltu räätälöitäväksi helpolla lowcode menetelmällä. Kaikki sovellukset kuuluvat Aras Subscription tilaukseen.

Olemme Fulvisolilla Aras-asiantuntijoita ja vastaamme Aras-toteutuksistamme Euroopassa.

Painikkeet aukeavat tekstiä painamalla.

Tuotesuunnittelu ja mallinnus: Sovellus tarjoaa monipuoliset työkalut tuotesuunnittelun ja -mallinnuksen tueksi. Se voi sisältää CAD-integraatioita, joiden avulla suunnittelutiimit voivat luoda ja hallinnoida 3D-malleja suoraan Aras-ympäristössä.

Tuotehallinta ja konfiguraatio: Product Engineering -sovellus mahdollistaa tuotteiden hallinnan koko niiden elinkaaren ajan. Se auttaa organisaatiota hallitsemaan erilaisia tuotevariaatioita, konfiguraatioita ja tuoteversioita.

BOM (Bill of Materials) hallinta: Sovellus tarjoaa kattavan BOM-hallinnan, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, hallita ja tarkastella tuotteiden rakenteita ja osalistauksia. Tämä sisältää myös monipuoliset ominaisuudet BOM-versioiden hallintaan ja muutosten hallintaan.

Muutoksenhallinta: Product Engineering -sovellus tarjoaa tehokkaan muutoksenhallintaprosessin, jonka avulla käyttäjät voivat hallita tuotekehitykseen liittyviä muutoksia, kuten suunnittelumuutoksia, ongelmaraportteja ja hyväksyntäprosesseja.

 

BOM (Bill of Materials) -variaatioiden hallinta: Varianttien hallinnan avulla käyttäjät voivat hallita erilaisia BOM-variaatioita eri tuotevarianttien osalta. Tämä helpottaa monimutkaisten tuotevarianttien hallintaa ja varmistaa, että oikeat osat ja komponentit sisältyvät jokaiseen varianttiin.

Varianttien määrittely: Käyttäjät voivat määrittää erilaisia tuotevariantteja, kuten värivaihtoehdot, kokoonpanovaihtoehdot, ominaisuusvaihtoehdot ja muut vaihtoehdot, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen.

Attribuuttien ja arvojen hallinta: Varianttien hallinnan avulla käyttäjät voivat määrittää attribuutteja ja niiden arvoja eri varianttien osalta. Tämä voi sisältää esimerkiksi materiaalivaihtoehdot, koko- ja mitoitusvaihtoehdot sekä muita tuoteominaisuuksia.

Dokumenttien luominen ja tallentaminen: Käyttäjät voivat luoda erilaisia dokumentteja, kuten teknisiä piirustuksia, speksejä, raportteja ja muita liittyen tuotteen suunnitteluun ja kehitykseen. Nämä dokumentit tallennetaan turvallisesti järjestelmään.

Versionhallinta: Järjestelmä tarjoaa tehokkaan versionhallinnan, joka mahdollistaa dokumenttien jäljittämisen ja historiatiedon säilyttämisen. Käyttäjät voivat nähdä ja palata aiempiin versioihin tarvittaessa.

Dokumenttien jakaminen ja yhteistyö: Käyttäjät voivat jakaa dokumentteja tiimien ja sidosryhmien kanssa sisäisesti ja tarvittaessa myös ulkoisten osapuolten kanssa. Tämä helpottaa yhteistyötä ja tiedonjakoa eri osastojen välillä.

Turvallisuus: Moduuli tarjoaa tiukat turvallisuusominaisuudet varmistaakseen, että dokumentit ovat suojattuja luvattomalta pääsyltä. Käyttäjät voivat asettaa erilaisia käyttöoikeuksia dokumenteille ja hallita käyttäjäryhmien pääsyä.

Hakutoiminnot: Järjestelmä tarjoaa tehokkaat hakutoiminnot, joiden avulla käyttäjät voivat helposti löytää tarvitsemansa dokumentit suurestakin tietomäärästä.

Virtuaalinen mallinnus: Digital Twin -ominaisuus mahdollistaa tuotteen virtuaalisen mallinnuksen, joka vastaa todellista fyysistä tuotetta. Tämä virtuaalinen malli sisältää kaikki relevantit tiedot ja ominaisuudet, kuten geometrian, materiaalitiedot ja toimintalogiikan.

Reaaliaikainen seuranta: Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen seurannan ja tiedonkeruun tuotteen tilasta ja suorituskyvystä. Tämä voi sisältää esimerkiksi anturidataa, käyttötietoja ja ympäristön olosuhteita.

Simulointi ja ennustaminen: Digital Twin mahdollistaa simuloinnit ja ennusteet tuotteen käyttäytymisestä erilaisissa olosuhteissa ja skenaarioissa. Tämä auttaa organisaatioita ennakoimaan ja välttämään mahdollisia ongelmia ja optimoimaan tuotteen suorituskykyä.

Yhteistyö ja päätöksenteko: Digital Twin tarjoaa tehokkaan alustan tiimityöskentelyyn ja päätöksentekoon. Tiimit voivat jakaa tietoa, tehdä yhteistyötä ja tehdä informoituja päätöksiä perustuen digitaalisen kaksosen tarjoamaan dataan ja analyyseihin.

Elinkaaren hallinta: Digital Twin -ominaisuus kattaa koko tuotteen elinkaaren suunnittelusta käytöstä ja ylläpidosta aina hävitykseen asti. Tämä auttaa organisaatioita optimoimaan tuotteen elinkaaren ja parantamaan sen kokonaissuorituskykyä.

Vaatimusten määrittely: Aras PLM -järjestelmä mahdollistaa vaatimusten selkeän määrittelyn ja dokumentoinnin. Käyttäjät voivat luoda, tarkastella ja muokata vaatimuksia sekä lisätä niihin tarvittavia metatietoja, kuten prioriteetit ja vaikutusalueet.

Vaatimusten hallinta ja jäljitettävyys: Järjestelmä tarjoaa tehokkaan tavan hallita ja seurata vaatimusten toteutumista koko tuotteen elinkaaren ajan. Käyttäjät voivat luoda jäljitettävyyssuhteita vaatimusten ja muiden tuoteominaisuuksien, kuten suunnittelun ja testauksen välillä.

Muutosten hallinta: Aras PLM -järjestelmä helpottaa muutosten hallintaa vaatimuksiin. Käyttäjät voivat seurata ja hallita vaatimuksiin tehtyjä muutoksia, ja varmistaa niiden vaikutusten arvioinnin ja dokumentoinnin.

Yhteistyö ja kommunikaatio: Ominaisuus tarjoaa alustan tiimityöskentelyyn ja kommunikaatioon vaatimusten suhteen. Käyttäjät voivat jakaa tietoa, keskustella vaatimuksista ja tehdä päätöksiä yhdessä keskitetysti.

Raportointi ja analytiikka: Järjestelmä tarjoaa raportointi- ja analytiikkatyökaluja, joiden avulla käyttäjät voivat seurata vaatimusten toteutumista, tunnistaa mahdollisia puutteita ja optimoida vaatimustenhallintaprosesseja.

Projektien suunnittelu ja hallinta: Aras PLM -järjestelmä mahdollistaa projektien suunnittelun ja hallinnan, mukaan lukien tehtävien määrittelyn, resurssien allokaation ja aikataulutuksen. Tämä auttaa organisaatioita varmistamaan projektien sujuvan etenemisen ja saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Riskejen hallinta: Ominaisuus tarjoaa työkaluja riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan projektien aikana. Käyttäjät voivat seurata ja hallita riskejä sekä suunnitella niihin varautumistoimenpiteitä.

Resurssien hallinta: Aras PLM -järjestelmä mahdollistaa resurssien tehokkaan hallinnan projektien tarpeisiin. Käyttäjät voivat seurata resurssien käyttöä, tarkastella saatavuutta ja optimoida niiden käyttöä eri projekteissa.

Raportointi ja analytiikka: Ominaisuus tarjoaa raportointi- ja analytiikkatyökaluja, joiden avulla käyttäjät voivat seurata projektien edistymistä, tunnistaa mahdollisia pullonkauloja ja tehdä informoituja päätöksiä projektien hallinnassa.

Muutoshakemusten hallinta: Aras PLM -järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden luoda ja seurata muutoshakemuksia, jotka kattavat erilaiset muutostarpeet, kuten suunnittelumuutokset, laatuongelmat tai toimitusmuutokset.

Muutosprosessien määrittely: Organisaatiot voivat määritellä muutoksille omat prosessinsa ja vaiheet Aras PLM -järjestelmässä. Tämä varmistaa, että muutokset käsitellään ja hyväksytään tarvittavien toimenpiteiden mukaisesti.

Muutosten vaikutusten arviointi: Ominaisuus mahdollistaa muutosten vaikutusten arvioinnin ennen niiden toteuttamista. Käyttäjät voivat tunnistaa mahdolliset riskit ja seuraukset muutoksille ennen niiden hyväksymistä.

Versionhallinta: Järjestelmä tarjoaa versionhallinnan muutoksille, mikä mahdollistaa muutosten seurannan ja historiatiedon säilyttämisen. Käyttäjät voivat palata aiempiin versioihin tarvittaessa.

Komponenttitietojen hallinta: Component Engineering -toiminnallisuus mahdollistaa elektronisten ja mekaanisten komponenttien kattavan hallinnan, mukaan lukien tiedot kuten valmistaja, osanumero, tekniset tiedot, elinkaaren hallinta ja muut komponenttiin liittyvät tiedot.

Tietojen integraatio ja standardointi: Sovellus tarjoaa työkalut komponenttitietojen integrointiin eri lähteistä ja standardointiin, mikä auttaa organisaatiota varmistamaan, että komponenttitiedot ovat yhdenmukaisia ja luotettavia.

Komponenttielinkaaren hallinta: Component Engineering -toiminnallisuus mahdollistaa komponenttien elinkaaren hallinnan aina suunnitteluvaiheesta lopulliseen tuotantoon ja jopa komponentin elinkaaren loppuun saakka, mikä auttaa organisaatiota seuraamaan komponenttien saatavuutta, muutoksia ja poistumista markkinoilta.

Valmistusprosessien suunnittelu: Aras PLM -järjestelmä mahdollistaa valmistusprosessien suunnittelun ja visualisoinnin. Käyttäjät voivat luoda ja määrittää erilaisia valmistusvaiheita ja -toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tuotteen valmistuksessa.

Resurssien hallinta: Ominaisuus tarjoaa työkaluja resurssien hallintaan valmistusprosesseissa, kuten koneiden, työkalujen ja työvoiman hallintaan. Tämä auttaa organisaatioita optimoimaan resurssien käytön ja varmistamaan tuotannon sujuvuuden.

Aikataulutus: Järjestelmä mahdollistaa valmistusprosessien aikatauluttamisen ja ajoittamisen. Käyttäjät voivat määrittää tuotannon aikataulut ja seurata niiden toteutumista reaaliajassa.

Simulointi ja optimointi: Aras PLM -järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden simuloida ja optimoida valmistusprosesseja ennen niiden toteuttamista. Tämä auttaa organisaatioita tunnistamaan mahdolliset pullonkaulat ja optimoimaan prosesseja ennen tuotannon aloittamista.

Dokumentointi ja ohjeistus: Ominaisuus mahdollistaa valmistusprosessien dokumentoinnin ja ohjeistuksen luomisen. Käyttäjät voivat luoda valmistusohjeita ja työohjeita, jotka helpottavat työntekijöiden suorittamaan tehtäviä oikein ja tehokkaasti.

Dokumenttien luominen ja tallentaminen: Aras PLM -järjestelmä tarjoaa työkalut teknisen dokumentaation luomiseen ja tallentamiseen. Käyttäjät voivat luoda erilaisia dokumentteja, kuten piirustuksia, teknisiä speksejä, manuaaleja ja raportteja, ja tallentaa ne järjestelmään.

Versionhallinta: Ominaisuus sisältää tehokkaan versionhallinnan teknisille dokumenteille. Käyttäjät voivat hallita dokumenttien eri versioita ja nähdä niiden muutoshistorian tarvittaessa.

Dokumenttien jakaminen ja jakelu: Aras PLM -järjestelmä tarjoaa turvallisen tavan jakaa teknistä dokumentaatiota eri sidosryhmille. Käyttäjät voivat jakaa dokumentteja tiimien, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa tarvittaessa.

Hakutoiminnot: Ominaisuus sisältää tehokkaat hakutoiminnot, joiden avulla käyttäjät voivat helposti löytää tarvitsemansa tekniset dokumentit suuresta dokumenttikirjastosta.

Turvallisuus: Aras PLM -järjestelmä tarjoaa tiukat turvallisuusominaisuudet teknisen dokumentaation suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä. Käyttäjät voivat hallita käyttöoikeuksia ja määrittää, kuka voi nähdä ja muokata eri dokumentteja.

Simulointien suunnittelu: Aras PLM -järjestelmä mahdollistaa simulointien suunnittelun ja määrittelyn. Käyttäjät voivat valita sopivat simulointityökalut ja asettaa tarvittavat parametrit simulointien suorittamiseksi.

Simulointien suorittaminen: Ominaisuus tarjoaa työkalut simulointien suorittamiseen erilaisilla simulaattoreilla ja alustoilla. Käyttäjät voivat suorittaa erilaisia simulaatioita, kuten mekaanisia, sähköisiä tai virtausdynamiikan simulointeja.

Tulosten analysointi: Aras PLM -järjestelmä mahdollistaa simulointitulosten analysoinnin ja tulkinnan. Käyttäjät voivat tarkastella simulaatioiden tuloksia graafisesti ja numeerisesti sekä tehdä päätöksiä suunnittelun jatkokehityksestä.

Integraatio tuotekehitysprosessiin: Ominaisuus integroituu saumattomasti Aras PLM -järjestelmän muihin osiin, kuten suunnittelun, dokumentaationhallinnan ja muutosjohtamisen ominaisuuksiin. Tämä mahdollistaa simulointitulosten jakamisen tiimien kesken ja niiden hyödyntämisen tuotekehitysprosessin eri vaiheissa.

Yhteistyö ja tiedonjako: Aras PLM -järjestelmä tarjoaa alustan yhteistyölle ja tiedonjaolle simulointien yhteydessä. Käyttäjät voivat jakaa simulointituloksia tiimien ja sidosryhmien kanssa sekä keskustella niistä reaaliaikaisesti.

Monipuolinen tietojen esittäminen: Aras PLM:n Dynamic Product Navigation -ominaisuus tarjoaa monipuolisia tapoja esittää tuotetietoja, kuten hierarkkisia rakenteita, karttoja ja interaktiivisia kaavioita. Tämä auttaa käyttäjiä hahmottamaan tuotteen kokonaisuuden ja sen osat helposti.

Interaktiivinen käyttöliittymä: Ominaisuus sisältää interaktiivisen käyttöliittymän, jonka avulla käyttäjät voivat navigoida tuotetietoihin ja tutkia niitä dynaamisesti. Käyttäjät voivat zoomata, pyörittää ja tarkastella tietoja eri näkökulmista helposti.

Hakutoiminnot: Aras PLM -järjestelmä tarjoaa tehokkaat hakutoiminnot, joiden avulla käyttäjät voivat löytää tarvitsemansa tuotetiedot nopeasti ja helposti suuresta tietomäärästä.

Visualisointi ja simulointi: Ominaisuus mahdollistaa tuotetietojen visualisoinnin ja simuloinnin eri tavoin, kuten 3D-malleina ja virtuaalitiloina. Tämä auttaa käyttäjiä ymmärtämään tuotteen toimintaa ja ominaisuuksia paremmin.

Räätälöinti ja laajennettavuus: Aras PLM -järjestelmän Dynamic Product Navigation -ominaisuus on räätälöitävissä ja laajennettavissa organisaation tarpeiden mukaan. Käyttäjät voivat mukauttaa navigointikokemusta ja lisätä uusia toimintoja tarpeen mukaan.

Visuaalinen yhteistyöympäristö: Aras PLM:n Visual Collaboration -ominaisuus tarjoaa visuaalisen yhteistyöympäristön, jossa käyttäjät voivat työskennellä yhdessä reaaliajassa. Tämä mahdollistaa tehokkaan tiedonjakamisen ja päätöksenteon eri projektivaiheissa.

Yhteinen visualisointi: Ominaisuus mahdollistaa tuotetietojen visualisoinnin ja yhteisen tarkastelun eri sidosryhmien kanssa. Käyttäjät voivat luoda ja jakaa erilaisia visuaalisia esityksiä, kuten 3D-malleja, kaavioita ja graafisia raportteja.

Animaatiot ja interaktiivisuus: Aras PLM -järjestelmä tarjoaa työkalut animaatioiden luomiseen ja interaktiivisen sisällön jakamiseen. Tämä auttaa käyttäjiä havainnollistamaan monimutkaisia käsitteitä ja prosesseja selkeästi.

Kommentointi ja keskustelu: Käyttäjät voivat kommentoida ja keskustella visuaalisen sisällön ympärillä reaaliajassa. Tämä mahdollistaa tehokkaan kommunikaation ja ideoiden vaihdon eri sidosryhmien välillä.

Versiohallinta ja historiatiedot: Visual Collaboration -ominaisuus sisältää versionhallinnan ja historiatiedot visuaaliselle sisällölle. Käyttäjät voivat tarkastella ja palauttaa aiempia versioita tarvittaessa sekä seurata muutoshistoriaa.

Office Connector laajentaa PLM:n edut Exceliin, Wordiin ja Outlookiin. Käyttäjät voivat hallita asiakirjoja työskennellessään tutussa, helppokäyttöisessä Microsoft-ympäristössä. Lisäksi Office Connector tarjoaa järjestelmänvalvojille ominaisuudet asiakirjojen hallintaan, suojaukseen, nimeämiseen, malleihin ja muuhun.

Avainominaisuudet:

Asiakirjan elinkaaren tilan hallinta, versionhallinta ja käyttöoikeuksien hallinta

Asiakirjojen luokittelu asiakirjatyypin perusteella

Automaattinen asiakirjojen numerointi ja nimeäminen

Asiakirjojen linkittäminen niihin liittyviin kohteisiin, kuten osiin ja projekteihin

Kahdensuuntainen ominaisuuskartoitus Arasin ja asiakirjan sisäisen tekstin välillä

Katseltavien automaattinen luominen visuaalista yhteistyötä varten

Edut:

Helppo pääsy kriittisiin asiakirjoihin koko organisaatiossa vähentää tarpeettomia virheitä ja viivästyksiä.

Tukee maailmanlaajuisia tuotekehitys- ja toimitusketjun yhteistyöstrategioita.

Käyttäjien tunnistus ja käyttöoikeuksien hallinta lisäävät hallintaa kriittisen immateriaalioikeuden suhteen.

Kyky sisällyttää Office-asiakirjat kaikkiin PLM-prosesseihin lisäämällä insinöörityön tehokkuutta.

Helppokäyttöisyys varmistaa nopean omaksumisen.

Prosessien määrittely: Aras PLM mahdollistaa erilaisten liiketoimintaprosessien, kuten tuotteen kehitys-, tarkastus- ja julkaisuprosessien, määrittelyn ja konfiguroinnin järjestelmässä. Käyttäjät voivat määrittää prosessien vaiheet, vastuuhenkilöt ja säännöt.
Automaatio: Ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden automatisoida prosessien kulkua ja tehtävien jakoa automaattisten sääntöjen ja skenaarioiden perusteella. Tämä auttaa vähentämään manuaalista työtä ja parantamaan prosessien tehokkuutta.

Tehtävien hallinta: Aras PLM -järjestelmä tarjoaa tehokkaan tavan hallita tehtäviä ja niiden edistymistä prosessien aikana. Käyttäjät voivat seurata tehtävien tilaa, antaa kommentteja ja tehdä päätöksiä yhdessä keskitetysti.

Hälytykset ja ilmoitukset: Ominaisuus sisältää automaattiset hälytykset ja ilmoitukset prosessien etenemisestä ja tärkeistä tapahtumista. Käyttäjät saavat reaaliaikaista tietoa tehtävistä ja seuraavista toimenpiteistä.

Raportointi ja analytiikka: Aras PLM -järjestelmä tarjoaa raportointi- ja analytiikkatyökaluja prosessien suorituskyvyn seuraamiseen ja arvioimiseen. Käyttäjät voivat tarkastella prosessien tehokkuutta, tunnistaa pullonkauloja ja tehdä tarvittavia parannuksia.

Haluatko nähdä lisää tai päästä testaamaan toiminnallisuuksia, jätä meille yhteystietosi!

    Tilaa Fulvisolin uutiskirje!

    Uutiskirjettä tilaamalla pysyt kartalla uusimmista PLM/PDM trendeistä sekä saat säännöllisesti tietoja sovelluksien päivityksistä ja miten eri yritykset ovat niitä hyödyntäneet.